Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Unga Reumatiker kräver förändringar i regelverket för CSN

Cajsa Helin Hollstrand, Ordförande Unga Reumatiker - Authorcajsa.helin-hollstrand@ungareumatiker.se

Siri Klintberg, Generalsekreterare Unga Reumatiker - Authorsiri.klintberg@ungareumatiker.se

[DEBATT] Att få studiemedel från CSN är nödvändigt för de flesta studerande - men vad händer om du dessutom behöver söka vård för en kronisk sjukdom?

Kravet för att erhålla och behålla sitt studiemedel baseras på antal poäng eller kurser avklarade under en viss tid. I perioder kan det vara omöjligt för unga vuxna med reumatisk sjukdom att klara av sina studier på grund av skov [en period då nya symtom uppstår eller gamla återkommer] eller biverkningar av medicinsk behandling. Det kan leda till försämrade studieresultat. Utan tillräckliga studieresultat kan CSN neka studiemedel för nästkommande termin och i värsta fall kräva återbetalning.

Reumatisk sjukdom ska aldrig vara ett hinder för att studera. Många unga med reumatism känner oro över att deras sjukdom ska påverka deras ekonomiska situation under studietiden – och flera har även avstått från att söka vård och följa sin medicinska behandling på grund av detta. I Unga Reumatikerrapporten uppgav nästan sju av tio reumatiker som genomför eftergymnasial utbildning är oroliga över att studiemedlet inte ska täcka kostnaderna för vårdbesök och medicinsk behandling under sin utbildning. Lika många känner även oro över att studiemedlet inte ska räcka till vardagsutgifter. Oron är befogad då hela 35 procent faktiskt uppger att de någon gång avstått från att söka vård eller följa sin medicinska behandling på grund av kostnaderna för detta.

Att avstå från vård och sin medicinska behandling kan innebära ökad och långvarig smärta, trötthet, stelhet, inflammation och destruktion av leder. Det leder inte bara till försämrad tillvara för individen, utan kan i sin tur påverka studierna och göra det svårare att uppnå tillräckliga studieresultat för att säkra nästa termins studiemedel.

Dagens regelverk hos CSN försvårar tyvärr för många med kroniska sjukdomar från att delta i det akademiska livet och riskerar dels att stå utan inkomst om de nekas studiemedel men riskerar även att inte kunna följa sin medicinska behandling då det uppfattas kosta mer än vad de har råd med. Därför krävs ett mer flexibelt och tillgängligt bidragssystem som underlättar för unga reumatiker och andra studenter med kroniska sjukdomar att kunna studera utefter sina förutsättningar, utan att riskera förlorad inkomst. Det skulle leda till att fler kan följa sina drömmar och efter studierna kunna etablera sig i arbetslivet.

Publicerad: 2022-06-27

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.