Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Osqledarens Valguide 2022

Carl Housten - Authorcarl.housten@osqledaren.se

Rebecka Ingram - Illustratorrebecka.ingram@osqledaren.se

Vi genomförde en partisympatiundersökning, som fick 158 svar. Nedan ser du resultatet! Svaren hjälpte oss också att ta fram frågor som vi skickade till riksdagspartiernas studentförbund - läs deras svar nedan!

- Vad vill ni göra åt studenternas bostadssituation?

Centerstudenter: Vi måste förenkla kraven på byggande för att göra det enklare och billigare att bygga. Det bör ske med alla typer av bostäder, särskilt tillfälliga bostäder såsom studentbostäder där kraven hos hyresgästerna oftast är lägre. För att förbättra förutsättningarna för ökat byggande bör också det kommunala planmonopolet avskaffas, då det idag både fördröjer processen och allt för ofta förhindrar för aktörer som vill bygga nya bostäder.

Gröna Studenter: Idag anpassas våra städer efter bilar snarare än människor. Genom att ersätta parkeringsnormen vid nybyggnation med en mobilitetsnorm kan vi göra det billigare att bygga, sänka hyran för studenter och ge mer plats för boenden istället för bilar. Återbruk och återvinning i byggsektorn måste öka och vi ser potential för ombyggnation av kontorslokaler till bostäder i spåren av pandemin. Bostadsbidraget för studenter bör höjas och enbart baseras på studerade terminer.

Kristdemokratiska Studentförbundet: Bostadsbristens problem är enkelt: det finns för få bostäder! Därför måste det bli lättare att bygga; regler och byråkrati måste minska. Det ska vara billigare att bygga och svårare att överklaga. Det ska också finnas incitament att bygga mer. En markskatt skulle innebära att det inte är värt att låta centralt belagd mark stå tom. Till dess att det finns fler bostäder måste vi också ha kortsiktiga lösningar, därför vill vi göra det skattefritt att hyra ut delar av bostäder till studenter.

Liberala Studenter: Bostadsbristen i studentstäder leder till att studenter hyr dyrt och osäkert och i värsta fall behöver tacka nej till sina drömutbildningar. Ingen ska behöva ge upp sina drömmar på grund av bostadsbristen. Liberala Studenter vill därför att studentbostäder ska bli en egen boendeform i lagstiftningen, med lägre krav på buller och storlek. Det kommer göras så att fler studentbostäder byggs. Vi måste också avskaffa regelkrånglet. Ett annat förslag är att studentlägenheter ska vara reserverade för studenter så att fler garanteras möjlighet att bo på sin studieort. Mer marknadsmässiga hyror behövs också för att det ska byggas mer än idag.

Moderata Studenter: Vi vill i huvudsak göra tre åtgärder: 1) Tillåt byggandet av mindre lägenheter. Det finns byggföretag som skapat lösningar där allt man behöver får plats på mindre yta. Dessa är förbjudna idag. 2) Förenkla byggreglerna. De krångliga reglerna gör att byggföretag behöver fler jurister än byggarbetare. 3) Ta bort hyresregleringen. Finland har tagit bort deras hyresregleringen och nu kan studenter få tag i en billig lägenhet inom en dag. Jämför det med Stockholm där man får köa i 10 år.

S-Studenter: Det är uppenbart att studenternas bostadssituation i stora delar av Sverige är urusel. I Stockholm finns 100 000 studenter men ynka 20 000 studentbostäder. Det är ett rejält misslyckande för högern och MP som styr i stadshuset.

Det byggs för lite och det som byggs är alldeles för dyrt. Därför driver S-studenter:

  • Bostadsgaranti för alla studenter
  • Generellt och höjt bostadsbidrag för studenter
  • Återinfört och förbättrat investeringsstöd
  • Hyrestak för studentboende

Ungsvenskarna: Vi vill göra det billigare och enklare att bo som student. Vi vill sänka fastighetsavgiften för studentbostäder och göra det mer attraktivt att hyra ut sin bostad i andrahand genom skattelättnader för andrahandshyresvärdar. En tredjedel av unga vuxna bor hemma trots att de oftast vill skaffa egen bostad, för att underlätta steget in på bostadsmarknaden vill vi göra bosparande avdragsgillt för unga vuxna personer.

Vänsterns Studentförening: Bostadssituationen i Stockholm är ohållbar. Många vill studera i Stockholm, men kan inte det för att de kan inte hitta en lägenhet i Stockholm. För att bekämpa bristen på bostäder för studenter behövs det byggas mer och billigare, både studentlägenheter och hyresrätter som studenter har råd att bo i.

- Vilken insats vill ni göra för högre utbildning?

Centerstudenter: Vi vill sänka trösklarna för sökande till högre utbildning och minska den socioekonomiska snedrekryteringen. För att förändra detta bör det samlas relevant information om olika utbildningar på ett ställe. Det hade gjort att unga får tillgång till mer information än idag; kvalitet och jobb efter examen. Vi vill också stärka lärosätenas autonomi. De ska friare kunna prioritera själva, t ex genom att resurstilldelningssystemet för högre utbildning reformeras och den politiska styrningen minskar.

Gröna Studenter: Kortfattat vill vi underlätta för studenter att studera. Sverige är det land i Europa som har lägst antal lärarledda timmar inom högre utbildning. Vi kräver därför minst 15 timmar lärarledd utbildning i veckan. Det är ofta tufft att vara ung och student. Tillgång till psykolog ska finnas på alla studenthälsor. Studenter ska ha rätt till sjukpenning hos Försäkringskassan. Förslaget om höjd CSN-ränta bör slopas och bidragsdelen öka.

Kristdemokratiska Studentförbundet: Synen på högre utbildning måste ändras i grunden. Akademin har ett egenvärde och ska inte bara vara en arbetsmarknadsåtgärd. Därför måste vi börja ge mer resurser till forskningen, istället för att bara utöka antalet platser. Det skulle också innebära fler doktorand och lektorsplatser, vilket i tur ger en bättre grundutbildning. Vi vill också avpolitisera universiteten genom att låta universitet utse sina egna rektorer och ledamöter, och avskaffa obligatorisk genusintegrering i undervisningen.

Liberala Studenter: Den viktigaste insatsen för högre utbildning är en bred frihetsreform. Den akademiska friheten är satt under attack, både i Sverige och internationellt. Därför vill vi skydda den fria akademin i grundlagen.

Din frihet som student begränsas i dag av godtyckliga regler som bestraffar slit och ambition. Det vill vi ändra på. Det är dags att slopa fribeloppet helt och hållet. Det ska också gå att ta examen snabbare. Det är en förlustaffär för hela samhället när byråkrati och krångel sätter käppar i hjulet för studenter som vill plugga på högre hastighet. Sommarkursutbudet borde kompletteras med fler examensgrundande kurser, för den som vill läsa ett program utan avbrott för sommaruppehåll.

Moderata Studenter: Om man bara får välja en så är det att ändra ersättningssystemen. Trots att vi i Sverige lägger nästan högst andel av BNP på högre utbildning kommer väldigt lite av pengarna studenterna till del. Idag gynnas de som tar in många studenter på bekostnad av kvaliteten och undervisningstiden. Vi vill fokusera på mer kvalitet och resurser per student i stället för fler utbildningsplatser.

S-Studenter: Många utbildningar idag håller inte måttet. S-studenter tycker det är dags att vi ställer konkreta kvalitetskrav på grundutbildningarna som länge urholkats.

Därför vill vi införa golv på lärarledd tid och ett golv på antalet lärare per student. Det är viktigt för att varje student ska känna sig som en del av ett sammanhang och garanteras stöd.

För att öka kvaliteten av den högre utbildningen behöver också finansieringen per student öka, och produktivitetsavdraget på högskoleväsendet avskaffas.

Ungsvenskarna: Vi vill se en högre utbildning som fokuserar på vetenskap och bra utbildningar som det faktiskt finns användning för i verkligheten. Svenska skattemedel ska inte gå till högskolekurser i Harry Potter eller genusvetenskap utan till seriös utbildningsverksamhet. Utbudet av utbildningar bör stämma överens med behoven i Sverige, det är orimligt att unga vuxna utbildar sig till genusvetare när vi behöver exempelvis sjuksköterskor.

Vänsterns Studentförening: En av de viktigaste frågorna för studenter är ekonomin. En stor kostnad för studenter är kurslitteraturen. Det är inte rimligt att behöva betala flera tusen kronor för kurslitteraturen bara för en kurs. Vi vill ha digitaliserad och gratis kurslitteratur, så studenter inte behöver betala för sin kurslitteratur. Vi vill även att det ska finnas större uppsättningar av kurslitteratur som går att låna ut under kursen.

- Vad vill ni göra för klimatet?

Centerstudenter: Klimatomställningen är vår framtids viktigaste fråga. En av de effektivaste sätten att minska utsläppen är att den som släpper ut skadliga ämnen också betalar för det. Genom att sätta ett pris på klimatet kan vi med teknikneutrala styrmedel också sätta ett värde på kollektiva nyttigheter. På så sätt skapar vi en grön ekonomi, där teknisk utveckling och de framsteg som netto-noll-utsläpp kräver kan ske. Därför måste fler regioner och sektorer inkluderas i system för utsläppshandel.

Gröna Studenter: Vi vill skärpa Sveriges klimatmål till nära nollutsläpp år 2035 och se en omställningslag som fasar ut fossila bränslen till senast 2030. Vi kräver en bindande koldioxidbudget som omfattar även de konsumtionsbaserade utsläppen. Offentlig verksamhet och upphandling ska gå före och nå nära nollutsläpp 2030. Universiteten i synnerhet måste leva som de lär. Vi vill ställa om till en cirkulär ekonomi inom planetens gränser, skydda biologisk mångfald samt öka kolsänkor i skog och mark.

Kristdemokratiska Studentförbundet: KSF ser svensk forskning och innovation som nyckelaktörer i kampen för ett bättre klimat. Genom markant ökade forskningsanslag kan vi bidra till en grön omställning såväl industri som vardag. Genom forskningen kan vi vara ledande för omställning globalt. Vi ser redan exempel på denna utveckling med ökad elektrifiering av fordonsflottan och framtagning av klimatneutralt stål. För att dessa innovationer ska kunna tas i bruk måste vi ha mer el. Därför vill vi öppna nya kärnkraftverk i Sverige.

Liberala Studenter: Klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga och det krävs modiga, radikala reformer som minskar utsläppen. Liberala Studenter är Sveriges grönaste studentförbund och vår klimatkamp utgår från den gröna liberalismen. Vi vill att utsläpparen betalar för att smutsa ner och att alla former av fossilfri el byggs ut. Vi behöver inte välja mellan kärnkraft och vindkraft – vi behöver både och! Sverige ska fortsatt ligga i framkant i den gröna teknikutvecklingen. Därför vill vi se satsningar på insamling av koldioxid från atmosfären. Det är klimatpolitik som gör skillnad på riktigt!

Moderata Studenter: Lilla Sverige gör som störst skillnad för klimatet genom att utveckla ny och billigare teknik som vi exporterar till världen. Vi kan också visa att man fortsatt kan höja sin levnadsstandard samtidigt som man minskar utsläppen. Det är särskilt viktigt för att utvecklingsländer som Indien inte ska välja bort minskade utsläpp i tron att det skulle stoppa deras utveckling. Det gör vi genom forskning om och möjliggörande av kärnkraft, elektrifiering, koldioxidinfångning och industriomställning.

S-Studenter: Vi står inför en klimatkris och omställningen måste påskyndas. Industrin ställer nu om i rekordfart och nya jobb skapas i norra Sverige. Produktionen av stål utan kol är ett internationellt föredöme som kommer att sänka våra utsläpp rejält. Vi vill fortsätta med statliga subventioner för att påskynda företagens klimatomställning. Samtidigt vill vi ha ett skifte där det är billigare att agera klimatsmart och dyrt att förbruka naturens resurser. Tåget och kollektivtrafiken ska vara billigare än flyget och bilen. Klimatkrisen löser vi bäst tillsammans.

Ungsvenskarna: För Ungsvenskarna är skyddet av vår miljö viktigt, därför står vi för en ansvarsfull och effektiv klimatpolitik där det globala perspektivet ges en central plats. Vi förstår inte hur partier som påstår sig kämpa för att minska utsläppen kan motivera oerhört dyra klimatsatsningar med väldigt liten påverkan i Sverige när man för en mindre peng kan göra större miljönytta på andra håll, exempelvis genom internationell energiforskning

Vänsterns Studentförening: Vi måste stoppa klimatkrisen för att studenter ska få en trygg planet att leva på. För att kunna nå klimatmålen måste universiteten bli koldioxidneutrala så fort som möjligt, helst före 2030. Hållbarhet måste även få större utrymme i kurs- och utbildningsplaner. Kollektivtrafik ska också vara avgiftsfri för att fler ska välja det klimatsmartaste transportmedlet.

- Om ni fick drömma fritt - vad mer hade ni velat göra för att förbättra studenters vardag?

Centerstudenter: Centerstudenter vill se en friare studietid. Vi vill minska den politiska styrningen inom allt ifrån hur mycket du kan jobba extra utan att bli återbetalningsskyldig under din studietid till hur högskolor och universitet kan välja att dimensionera sina utbildningar samt forskning för att kvaliteten ska öka. Därtill behöver också detaljregleringen kring bostadsbyggande minska - för att alla studenter enkelt ska kunna få en bostad under sin studietid.

Gröna Studenter: Vår politik är långsiktig och drivs inte av kortsiktiga intressen. Studenter ska ha rätt till kostnadsfri kollektivtrafik och psykolog, högre ingångslöner inom sjukvården, närhet till grönområden och starka sociala trygghetssystem. Klimat- och miljöomställningen kommer prägla dagens studenters framtida yrkesliv och lärosätenas arbete med hållbar utveckling måste stärkas. Du, liksom dina framtida barnbarnsbarn, har rätt till en vardag utan ett överhängande klimathot. Där viker vi oss aldrig.

Kristdemokratiska Studentförbundet: Bortsett från den bedrövliga bostadssituationen som särskilt drabbar studenter i storstadsregioner är det studenters ekonomiska situation som måste åtgärdas för att man ska ha en dräglig studenttid. Vi vill att man slutar straffa studenter som arbetar och därför avskaffa fribeloppet. Vi vill att CSN får en större engångshöjning och automatiskt höjs i takt med inflationen så att studenter inte blir fattigare över tid. Vi vill också skapa ett mer generöst studiemedelssystem för studenter med barn.

Liberala Studenter: Om jag fick drömma helt fritt skulle jag vilja att studenter och alla andra fick bestämma mer själva. Det är inte politiker som kommer skapa vår lycka och det är inte politiker som ska bestämma hur vi ska leva våra liv. Det gäller i både stort och smått. Förmyndarsamhällets tid är förbi och det är dags för en era av fest, kul och eget jävla ansvar. Efter två år av restriktioner, uteblivna pubrundor och nattgolvsdansande är det dags att liberalisera samhället och tillåta mer kul. Du som läser det här borde själv få större makt över din egen kropp och dina handlingar – vad du stoppar i dig, röker eller var du dricker alkohol efter klockan 04 bör vara ditt, och endast ditt beslut. Legalisera kul helt enkelt!

Moderata Studenter: Vi hade velat se till att alla Sveriges studenter fick en inspark värd namnet. Studenter upplever ensamhet och psykisk ohälsa i högre grad än andra. Det är inte konstigt då de flesta flyttat från familj och vänner till en helt ny stad. Därför är insparken mycket viktigare än många tror. Och såklart hade vi velat sänka skatten så det lönar sig mer att utbilda sig!

S-Studenter: Det måste gå att kunna studera på heltid på riktigt med studiemedlet, men så är det inte idag. Vi vill förbättra studenters vardag genom:

  • En jämnare månadsfördelning av studiemedlen. Det vill säga att vi studenter ska inte behöva stressa ihjäl den 25 maj för att vi bara får hälften av studiemedlet. Att terminen är kortare i juni tar våra hyresvärdar inte hänsyn till.
  • Höjt studiemedel genom bidragsdelen
  • Att digital utrustning som krävs för utbildningen ska erbjudas av lärosätet och en maxkostnad för kurslitteratur ska införas.

Ungsvenskarna: Tryggheten, tryggheten och åter tryggheten. Alltfler unga känner idag en rädsla för att utsättas för brott. Ordningen måste återupprättas i hela landet genom att staten sätter ner foten mot de som vill oskyldiga människor illa. För oss är det en självklarhet att våldtäktsmän, rånare och andra tungt kriminella ska sitta inlåsta – länge. Man ska kunna promenera hem från en nationsrunda (eller en studentpub) utan att behöva se sig bakom axeln

Vänsterns Studentförening: Studenters ekonomi är alldeles för dålig idag. Enligt SSCOs studentbudget för 2022, så går Stockholms studenter back 2 673 kronor per månad. Flera studenter behöver jobba vid sidan av heltidsstudier för att kunna klara sig ekonomiskt och det leder till mera stress. Vi tycker att alla studenter ska kunna studera heltid utan att behöva jobba vid sidan av. Därför tycker vi att studiebidraget ska bli en studielön på sikt, så du som student kan ha en ekonomisk trygghet och må bättre.

Publicerad: 2022-08-29

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.