Samhälle
English
OL Gräver
Underhållning
Aktuellt
Podcasts
subscribe

“Även stora företag behöver ställas till svars för sina handlingar”

Celeste Holm - Authorceleste.holm@osqledaren.se

Okra Livia Inkeri-Dimle - Illustratorokra.inkeri.dimle@osqledaren.se

Den 30 januari i år fattade Fysiksektionen beslutet att påbörja ett arbete för att ta fram en värdegrundspolicy och att inte förnya sitt samarbete med McKinsey & Company förrän värdegrunden är färdigställd.

Beslutet fattades efter en timmes lång diskussion angående en motion som presenterades av Hannes Aspåker, där han yrkade på att Fysiksektionen skulle avsluta sitt samarbete med McKinsey omedelbart. Yrkandet grundades i att McKinsey varit inblandade i flertalet skandaler och, som Aspåker uttrycker det, ”humanitära katastrofer” de senaste tjugo åren. Dessa händelser visar på att företaget saknar respekt för mänskliga rättigheter och människoliv, skriver han i motionen.


I motionen, som är drygt tio sidor lång och mycket väldokumenterad, beskrivs några av skandalerna i närmare detalj, bland annat McKinseys arbete för Purdue Pharma och myndigheten ICE i USA. Aspåker menar att eftersom en stor del av McKinseys arbete är sekretessbelagt, går det inte att verifiera ifall skandalerna faktiskt är enskilda händelser eller om detta är en genomgående trend i företagets arbete.


– Jag fick idén till motionen i samband med att journalister började kartlägga McKinseys ansvar för de tortyrliknande förhållanden som migranter utsätts för i amerikanska gränsläger. Eftersom McKinsey redan sedan tidigare var ökända för otaliga övertramp när det kommer till mänskliga rättigheter så kom det till en punkt där det blev rimligt att slutligen sätta ned foten. Även stora företag behöver ställas till svars för sina handlingar, säger Aspåker.


När han presenterar motionen påpekar Aspåker att ett samarbete med ett företag som McKinsey strider mot punkt fyra i Sveriges Ingenjörers hederskodex:


“Ingenjören bör inte arbeta inom eller samverka med företag och organisationer av tvivelaktig karaktär eller med mål som strider mot personlig övertygelse.”


Men är det verkligen upp till sektionen som organisation att följa ingenjörernas hederskodex? Vissa menar att det är individens eget ansvar att följa hederskodexen och sektionens ansvar att ge sina medlemmar möjligheten att få kontakt med så många företag som möjligt. Aspåker ser annorlunda på saken:


– Det är inte mycket till en hederskodex om civilingenjörer slutar att följa den så fort man fattar gemensamma beslut i grupp. När många människor är inblandade så är det tvärtom extra viktigt att de beslut som fattas är ansvarsfulla och principfasta, och det är inte en ursäkt att lägga alla etiska frågor åt sidan.


På sektionsmötet presenterades även styrelsens motionssvar, som inte yrkade på något, utan som lämnade beslutet om motionen till mötet. Fysiksektionens ordförande, Christoffer Ejemyr, berättar vad som ledde till detta val.

– Styrelsen ansåg att det vi kan svara för är hur motionen skulle påverka sektionen praktiskt. Vi redogjorde för detta, men konstaterade att konsekvenserna inte var så avgörande att den moraliska frågan kan försummas. Därför yrkade vi inte på något.


Efter en lång diskussion beslutade mötet att sektionen, istället för att säga upp alla former av samarbeten med McKinsey omedelbart, inte skulle förnya dessa förrän sektionen tagit fram en värdegrund för sektionen och dess företagssamarbeten.


– Till stor del handlade diskussionen om huruvida vi som sektion bör och kan fatta denna typ av beslut, förklarar Ejemyr. Tidigare samarbeten med McKinsey & Co. har varit givande för många medlemmar, något som skulle gå förlorat om motionen röstades igenom. Andra lyfte fram att det kommer en punkt då sektionen måste ta ställning även i denna typ av moraliska frågor. Det lyftes även att sektionen i dagsläget inte har en gemensam värdegrund vilket gör att sektionsmötet inte har något att luta sig mot i frågan annat än närvarande individers egna uppfattningar. Många enades om att sektionen bör ha en värdegrund för att kunna ta välgrundade beslut i dessa frågor.


Aspåker är nöjd med beslutet som mötet tog, även om han hade hoppats på mer.


– Det var ett väldigt bra möte, med en konstruktiv och givande diskussion. Personligen hade jag velat gå längre, men jag glad att samarbetet åtminstone inte förnyas tills vidare. Jag hoppas såklart att samma beslut fattas även efter att en värdegrund har röstats igenom av medlemmarna.


Fysiksektionen har nu påbörjat ett arbete för att ta fram en värdegrund som är förankrad i medlemmarnas egna åsikter. Arbetet består av ett antal workshops som alla medlemmar är välkomna att delta på. Det ska vara klart i maj och presenteras på sektionsmöte 3. Om den nya värdegrunden kommer påverka fler av fysiksektionens företagssamarbeten återstår att se.


– Det kommer även i framtiden att vara upp till sektionens medlemmar att besluta vilka företag de känner sig bekväma att samarbeta med, säger Aspåker. Men eftersom sektionen i min vetskap inte har några ytterligare samarbeten med företag som uppvisar samma kombination av grova övertramp och bristande insyn som hos McKinsey så tror jag inte att det kommer att bli några större förändringar.


Det är lätt att göra antagandet att en jätte som McKinsey, som generellt ses som en mycket attraktiv arbetsgivare, inte kommer påverkas av att förlora samarbetet med Fysiksektionen.


– Ett avbrutet samarbete skulle såklart påverka McKinseys möjligheter att nå ut till studerande på programmet Teknisk fysik. Mer än så kan jag inte svara på, säger Ejemyr.


Även om Fysiksektionens samarbete kanske inte kommer vara någon större förlust för McKinsey, har denna händelse definitivt öppnat upp för en helt ny diskussion. En diskussion som kan leda in andra studentgrupper på liknande spår: att skapa uttalade kriterier för de företag de vill samarbeta med och potentiellt jobba hos.


Publicerad: 2020-04-27

Twitter logo

Ansvarig utgivare: Cornelia Thane
© 2008 - 2020 Osqledaren.