Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Sofie Berglung, årets pristagare för jämställdhet och mångfald

Raquel Frescia - Authorosqledaren@ths.kth.se

I strävan efter en mer inkluderande och jämlik akademisk miljö har KTH sedan 1999 årligen delat ut ett jämställdhets- och mångfaldspris. Detta pris, vilket inkluderar en summa av 10 000 kronor, är inte bara en monetär belöning utan också ett erkännande av de insatser som individer inom KTH gjort för att främja dessa grundläggande värderingar. I år delades priset ut av prorektorn i samband med Diplomutdelningen i Stockholms Stadshus den 20 december 2023.

Bland årets mottagare finner vi Sofie Berglund, en student från Konglig Elektrosektionen, vars outtröttliga engagemang och innovativa initiativ har bidragit avsevärt till jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom KTH.

Sofie Berglund

Hennes deltagande här är dock inte en ny utveckling, Sofie har varit en drivande kraft i nämnden sedan sitt andra år i utbildningen. Under året 2021 bar Sofie ansvaret för mottagningen, där hon bland annat välkomnade och introducerade nya studenter till livet och studierna på KTH. Dessutom var hon ansvarig för jämställdhets- och mångfaldnämnden, ett nämnd ansvarig för att främja en inkluderande miljö för alla studenter, 2021 och 2022. Under året 2022 tog Sofie på sig rollen som viceordförande för Kongliga Elektrosektionen, en position som inte bara kräver ledarskap och organisatoriska färdigheter utan också en förmåga att lyssna och engagera sig med studentkårens medlemmar.

Sofies engagemang sträcker sig bortom dessa ledande positioner. Hon har varit medlem i Noblesse sen 2019, när hon började sina studier på KTH. År 2023 fortsatt hon delta aktivt i Noblesses styrelse som kommunikationsansvarig.

Problemidentifiering

Trots framsteg inom många områden fortsätter tekniksektorn kämpa med att uppnå en balanserad könsfördelning. Detta är en utmaning som även Kongliga Elektrosektionen har stått inför och som Sofie Berglund observerade och beslutade att ta itu med.

År 2019 nådde Kongliga Elektrosektionen en betydelsefull milstolpe med en andel på 20% kvinnor och icke-binära. Men år 2020, med världen i greppet av en pandemi, ställdes många av sektionens aktiviteter in, inklusive de vitala sociala evenemangen som bidrog till en känsla av samhörighet och gemenskap. Resultatet var en skarp nedgång till endast 5% representation av kvinnor och icke-binära inom sektionen.

Sofies reflektioner över dessa siffror var inte bara en tyst observation utan en väckarklocka. Hon insåg att utan aktiva insatser för att inkludera och välkomna skulle sektionens demografi riskera att stagnera. Hon förstod att för att verkligen göra en skillnad behövde sektionen inte bara locka fler tjejer och icke-binära utan också skapa en miljö där de känner sig välkomna, värderade och stödda. Detta innebar att blicka utåt, mot potentiella studenter som ännu inte hade valt sin väg, såväl som inåt, mot kulturen och strukturerna inom sektionen.

Noblesse

Sofies strategi för att möta den bristande mångfalden i Kongliga Elektrosektionen var att inte bara öka medvetenheten kring den bristande representationen av kvinnor och icke-binära i sektionen utan också att aktivt engagera och inspirera potentiella studenter att se KTH och Kongliga Elektrosektionen som en välkommande och inkluderande plats.

Ett av Sofies första steg var att öka synligheten och tillgängligheten för Kongliga Elektrosektionen bland gymnasieelever. Under 2021, när pandemibegränsningarna lättade, deltog hon i universitetsmässor där hon direkt kommunicerade med gymnasieelever. Sofie talade om elektro-programmet, dess möjligheter, och vikten av mångfald inom teknikfältet. Hennes entusiasm gjorde ett intryck på många studenter, särskilt tjejer och icke-binära, som kanske inte tidigare hade övervägt en teknisk utbildning.

För att ytterligare stärka banden mellan potentiella studenter och sektionen organiserade Noblesse, en underförening dedikerad till att stödja kvinnor och icke-binära inom Kongliga Elektrosektionen, en brunch som snabbt blev en succé. Detta evenemang blev inte bara en mötesplats för framtida studenter utan också en symbol för sektionens öppna och inkluderande anda. I år kördes en repris av brunchen då det var så lyckat. Nu syns en tydlig skillnad i antagnisstatistiken.

Noblesse är inte bara en plats för nätverkande och stöd utan oclså en kraftfull röst för förändring inom sektionen. Genom att organisera evenemang och möten bidrar Noblesse till att skapa ett mer inkluderande och stödjande klimat. Deras arbete inspirerade även andra sektioner att överväga liknande initiativ, vilket indikerar den bredare påverkan och deras ansträngningar.

Framtidsutsikter

Medan Sofie Berglund har lagt en stadig grund för mångfald och jämställdhet inom Kongliga Elektrosektionen är hennes vision för framtiden långt ifrån fullbordad. Hon hoppas att de framsteg som gjorts fortsätter växa och att fler studenter, oavsett kön eller identitet, känner sig välkomna och värderade inom Kongliga Elektrosektionen.

Hennes dröm är att se en jämnare könsfördelning, inte bara i antal utan också i representation i ledande positioner och inflytelserika roller. Hon tror att detta inte bara skulle berika sektionen akademiskt och socialt utan också bidra till en mer diversiferad och innovativ tektiksektor i stort.

En del av Sofies framtidsplaner inkluderar att stärka och utveckla NOBLESS ytterligare. Hon vill säkerställa att gruppen har de resurser och stöd den behöver för att fortsätta. Detta inkluderar att hitta sätt att engagera fler alumner som kan erbjuda värdefull vägledning och stöd till nuvarande och framtida studenter.

Sofie erkänner dock att verklig förändring kräver ett kollektivt ansträngande. Hon hoppas att henner arbete kommer att fortsätta inspirera andra studenter, lärare och personal att ta egna initiativ och att arbeta tillsammans mot en mer inkluderande och jämlik akademisk miljö. Genom att fortsätta samarbeta, dela idéer och utmana status quo, tror hon att KTH kan bli en förebild för mångfald och jämställdhet inom teknikutbildning och forskning.

Sofie vill fortsätta vara en del av samtal och initiativ som främjar jämlikhet och inkludering, både på KTH och i den bredare teknikgemenskapen. För Sofie är målet inte bara att förändra siffror utan att skapa en miljö där varje student, oavsett bakgrund, känner sig kapabel och motiverad till att nå sin fulla potential.

Engagera dig

Vi frågade Eric Forsell (Studiemiljöansvarig 2023) hur vi som studenter kan engagera oss i JML-frågor på KTH. Vi fick ett lite kryptiskt svar: “Om du brinner för inkludering kan du engagera dig genom att göra lite vadsom.

Studiesocialt på sektionsnivå

Att engagera sig inom sektionen för en till del av gemenskapen, och man formar tillsammans med alla andra den kulturen man vill ha. Att det finns sektioner vars kultur snarare har en tendens att forma en själv ska man inte bortse ifrån, men förändringsarbetet behöver oavsett oftast komma inifrån om det finns en problematisk kultur. Vad kan du göra?

  • Engagera dig i din sektions JML-nämnd för att arbeta mer operativt med JML på sektionen, många JML-nämnder utbildar t.ex. sektionen i normkritik och ser till att skapa diskussionsforum för de utmaningar som sektionens kultur har.
  • Arbeta mer strategiskt genom att gå med i sin sektionsstyrelse för att ta fram inkluderande och rättvisa policys för hela sektionens verksamhet.
  • Om du är intresserad av jämställdhet och likabehandling inom arbetslivet kan du vara med och anordna din sektions arbetsmarknadsmässa. Vissa sektioner brukar hålla diskussionspaneler innan mässan och där skulle man t.ex. kunna få företagen att svara på hur de arbetar med olika kulturella utmaningar, hur de hanterar diskriminering och särbehandling på arbetsplatsen, mm.

Så länge man har en roll i sektionen finns det ofta möjlighet att skapa förändring. Det är gemene students ansvar att bidra till en inkluderande atmosfär på sitt program.

Studiesocialt utanför sektionen

Utanför sektionen finns det en hel del att göra, det finns bl.a. flertalet föreningar som arbetar aktivt med JML på olika sätt, t.ex. Malvina, THS Insight och Bright. På samma sätt som på sektionsnivå går det även att engagera sig i JML-frågor inom näringslivet genom THS också, t.ex. genom THS Armada. Om man vill driva JML-frågor inom kårens strategiska arbete går det att göra via exempelvis kårfullmäktige eller som ledamot i kårstyrelsen. Om man känner sig extra driven av frågorna bör man definitivt överväga att sitta i THS kårledning som Studiemiljöansvarig (SMA), som arbetar med kårens övergripande JML-arbete och jobbar med studentinflytande gentemot KTH inom JML. Däremot, på samma sätt som på sektionen, ofta finns det utrymme för att driva sina hjärtefrågor oavsett vad man tar på sig för engagemang. Det finns något för alla, och om det inte finns något för dig går det oftast att starta

Inom utbildningen

Det studiesociala är inte den enda fronten där KTH har utmaningar vad gäller JML. Att aktivt engagera sig som studentrepresentant möjliggör att kunna lyfta frågor om hur JML integreras inom sin utbildning. Som ingenjör kan man komma att skapa saker som ska nyttjas av hela samhället, och då är egenskapen att kunna tänka normkritiskt och se till att ingen missgynnas ett viktigt verktyg för att bli en bra ingenjör. Därav behövs det också integreras inom ingenjörsutbildningen.

Publicerad: 2023-12-20

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2024 Osqledaren.