Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Kårens pengar

THS Vice Kårordförande Vendela Folke - Authorvordf@ths.kth.se

Du har hört det förut. De klassiska slagorden: en krona om dagen. Det är vad det kostar att vara medlem i THS. På ett år summerar det sig alltså till 365 kronor. Men vart går pengarna?

Som Vice Kårordförande är jag bland annat ansvarig för THS centralts budget och ekonomi. En jätteapparat som sträcker sig över vitt skilda områden och summerar sig till en årlig omsättning på 40 miljoner kronor. Ett privilegium där jag får djupdyka i och möjlighet att förbättra vår verksamhet, men också ett stort ansvar. I detta arbete har jag en grundläggande fråga som jag dagligen ställer såväl mig själv som min omgivning: hur skapar vi maximal medlemsnytta?

Det är en fråga som aldrig blir färdig. Ovan nämnda medlemsavgifter står visserligen bara för ungefär 7% av våra inkomster, men som idéell förening så tillhör alla våra tillgångar medlemmarna. Det är därför relevant att titta på hela vår ekonomiska verksamhet, men för pedagogikens skull så utgår vi från hur din medlemsavgift investeras i saker som kan skapa medlemsnytta.

55 kr per medlem går oavkortat till den sektion som du tillhör. Varje sektion får som minst 15 000 kr i sektionsbidrag av medlemsintäkter. Det beror på att det finns en del grundkostnader som behöver täckning oavsett hur stor eller liten en sektion är. Det innebär att en del ytterligare medel förskjuts till de minsta sektionerna för att de ska komma upp i 15 000 kr. I praktiken betyder det att ungefär 58 kronor av medlemsavgiften går direkt vidare till sektioner.

31 kr går till THS byggnadsfond. Det är inskrivet i THS stadgar att 10% av kårens medlemsintäkter skall gå till denna för att trygga underhåll och utveckling av våra byggnader Nymble och Osqvik. Byggnadsfonden används inte till löpande underhåll utan större investeringar i renoveringar, ombyggnationer och utbyggnader. I praktiken räcker dessa öronmärkta medel inte så långt, utan betydligt mer behöver skjutas till. Mer om det nedan.

14 kr går till SSCO, Stockholms Studenters Centralorganisation där THS är medlemmar. De jobbar bland annat politiskt på en lokal nivå, nu senast med en kampanj mot höjda SL-priser för studenter. Det är även SSCO som äger studentbostadsbolaget SSSB, vilket verkar för att Stockholms studenter ska få tillgång till rimliga bostäder.

6 kr per heltidsstudent, oavsett medlem eller ej, går till SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. De koordinerar och leder studentinflytande på en nationell nivå, exempelvis nu senast med en kampanj mot förslaget om höjd ränta på CSN-lån.

Resterande 256 kr investeras på olika håll i verksamheten. Här kommer vi till det verkligt intressanta: hur investerar vi våra tillgångar för att skapa medlemsnytta?

Grovt förenklat skulle man kunna säga att de går till de verksamheter som inte själva har förmåga att bära sina egna kostnader, men som bedöms skapa andra värden än monetära som väger upp detta.

Ett bra exempel på detta är lokaler i Nymble och Osqvik. Lokaluthyrningen där har dubbelt så mycket utgifter som inkomster. För att få dessa att bära sig själva ekonomiskt skulle priserna inte bara behöva dubblas en gång, utan troligen två gånger för att möta den potentiellt minskade efterfrågan. Kraftigt höjda priser skulle inverka negativt på sektioner och kårföreningars möjlighet att hyra lokaler, vilket är vitalt för deras verksamhet. Därför ligger priserna på dessa lägre nivåer och medel till utgifterna tas från andra delar av verksamheten.

Andra exempel på verksamheter som bekostas av andra är studentinflytande, demokratiska fundament, kommunikation till medlemmar (bland annat genom den tidningen du nu håller i handen!) och mottagningsverksamhet, vilken inkluderar såväl den internationella mottagningen som subventioner av sektionernas mottagningar. Det är med andra ord ganska likt den fördelning av resurser som sker på sektionsnivå.

En viktig fråga är restaurang- och eventverksamhetens del i detta ekonomiska omlopp. Restaurangens verksamhet går ekonomiskt ut på följande ekvation: den dagliga lunch- och caféverksamheten går plus minus noll. Kvällar och helger finns möjlighet till eventverksamhet i form av fester, konferenser och mässor. Event för studenter går minus, men kompenseras av event för externa aktörer som går plus. Här uppstår en svår avvägning av olika resurser. Den inkomstbringande externa verksamheten gör att priserna för studenter kan hållas nere. Utan den skulle priserna för studentevent behöva höjas markant för att gå plus minus noll. Samtidigt skapar de en högre konkurrens om lokaltillgång i Nymble. Jag är övertygad om att restaurangen kommer kunna gå plus minus noll och att en begränsad men inkomstbringande del extern verksamhet är värdefull.

Ovan ser du diagram över THS intäkter och utgifter under verksamhetsåret 2018-19, det senaste “normala” verksamhetsåret innan pandemin. Här kan utläsas hur vi får inkomster och hur våra medel investeras i olika verksamheter som på olika sätt skapar medlemsnytta.

Värt att ha i åtanke här är att utgifterna är kopplade till just verksamheter. Administrativa kostnader samt lokalkostnader är utspridda på verksamheterna. Det beror på att de inte har ett egenvärde, utan får ett värde när de används till något meningsfullt. Kostnaderna för Nymble är därför distribuerade över samtliga verksamheter baserat på hur stor del av Nymble respektive verksamhet använder. Detta skiljer sig stort från sektionernas ekonomi och ställer andra krav. Nymble kostar årligen runt 9 miljoner kr att hålla i bruk. Inte att förbättra, utan enbart det löpande underhållet. Det är en enorm summa och ungefär en knapp fjärdedel av THS totala utgifter. Det är däremot inte orimligt, på KTH är motsvarande summa en femtedel av de totala utgifterna. Mot bakgrund av denna driftskostnad blir det tydligt att den årliga avsättning på totalt ca 300 000 kr av medlemsavgifterna som är öronmärkta till byggnadsfonden är mycket liten.

Ett av mina fokusområden under året är att utveckla vårt långsiktiga sparande, där expansion av byggnadsfonden är en av de viktigaste komponenterna. Ansvaret över att skapa värde för medlemmarna handlar inte bara om de som studerar här idag, utan även våra framtida medlemmar.

Har du vidare frågor om vår ekonomi? Vilka verksamheter skulle du vilja investera i? Hur ser du att vi kan skapa värde för såväl dagens som framtidens medlemmar? Tveka inte över att skicka ett mejl eller hugga tag i mej på Nymble där allt som oftast springer runt.

Publicerad: 2022-04-12

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2024 Osqledaren.